Skogsskötsel

En skog kräver omfattande vård. Alla de skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd innefattas i skogsskötsel: markberedning, föryngring, röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Traditionellt har skogsskötsel delats in i högskogsskötsel och lågskogsskötsel. Högskogsskötsel innebär att träden får växa fram till de når full storlek och skogen anläggs ofta genom plantering eller möjligen från frösådd. Lågskogsskötsel är detsamma som skottskog och innebär att träden uppkommer som rot- eller stubbskott efter avverkning och avverkas mycket tidigt, långt innan de når full storlek. Om de två system kombineras, det vill säga har en skottskog där enstaka träd får växa till full storlek som i en högskog, så kallas det för medelskog istället.

Meningen med skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. Det finns alltid en konkurrens som ljus och kväve i skogen vilket i hög grad påverkar hur träden växer. Andra viktiga faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i skötseln är stormar och risker för olika skogsskador, som viltbete eller insekts- och svampangrepp. Men skogsskötsel kan variera mycket eftersom målen för en skogsägare är olika.

Metoder för skogsskötsel 

Ofta associeras skogsskötsel med metoder för att få ut så mycket virkesvärde från skogen som möjligt. Men det kan även associeras med metoder att bruka våra skogar för att uppnå uppställda huvudmål. Skogen kan exempelvis skötas för att öka värdet för friluftsliv, jakt och rekreation eller för att förstärka den biologiska mångfalden.

Inom skogsskötsel ryms alla de skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd.

Markberedning

Inom skogsskötsel är detta steg väldigt viktigt eftersom det ger plantorna en optimal start. Utan markberedning är risken stor för snytbaggeskador.

Ett av de viktigaste skälen till att markbereda är för att underlätta själva planteringen. På bördiga marker i södra Sverige kan det vara svårt att överhuvudtaget komma fram till eller hitta bra planteringspunkter utan markberedning.

 

Föryngring

tree-trunk-569275_1920 Skog som avverkas måste ersättas med ny. Vid föryngring lägger du grunden till det nya beståndet. Det är den delen av skogsskötsel där du har stora möjligheter att forma den nya skogen: trädslag, täthet, tillväxt, utrymme för andra arter och mycket annat.

 

Röjning

Röjning innebär att träd fälls för att sedan lämnas på marken för att förmultna. För att få ett bra ekonomiskt utfall är det viktigt att röja plant- och ungskog.

 

Gallring

Gallring påminner om röjning men innebär att träd av dålig kvalitet tas bort för att skapa bättre förutsättningar för de andra träden. Det är vanligt att galla två eller tre gånger under en omloppstid, ofta i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Dessutom får beståndet ökad motståndskraft mot olika skador.

 

Hjälp med skogsskötsel

Skogsskötsel kan vara krångligt och tidskrävande. Därför väljer de flesta skogsägare att lämna över det till någon som har erfarenhet och utbildning inom området.

På Trädfällning24 får du all hjälp du behöver inom skogsskötsel. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret så återkommer vi så snabbt vi kan med en kostnadsfri offert.