Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Sektionsfällning

  1. Trädfällning24
  2. Sektionsfällning

Tekniker vid borttagning av träd

sektionsfallningBehovet av att ta bort träd i städer och bostadsområden har ökat markant de senaste åren. Det har till stor del att göra med att en del av träden som fanns eller planterades vid byggnationen nu efter många år har växt sig för stora eller drabbats av skador till följd av ålder och sjukdomsangrepp.
Vid fällning och övrig borttagning av träd förekommer många olika tekniker, och en som används mer och mer i framför allt stadsmiljö är sektionsfällning. I det moderna skogsbruket så är första åtgärden oftast röjning, som innebär att beståndet glesas ur genom att sly och tätväxande småskog fälls med röjsåg och blir kvar på marken. Detta ger större växtutrymme åt de kvarvarande träden samt naturlig gödning genom förmultning av växtdelarna. Efter ett antal år blir nästa åtgärd maskinmanuell gallring med motorsåg, och då tas stammarna oftast tillvara. När de kvarvarande träden efter många år växt sig tillräckligt stora blir det det dags för slutavverkning som i de flesta fall utförs med hjälp av skogsmaskiner som skördare och skotare.
Dessa stora maskiner kan i regel inte användas inom tättbebyggda områden. Dessutom är det där ofta fråga om få eller enstaka trän som skall tas bort. Om kringutrymmet medger fällning av hela trädet åt något håll så görs precisionsfällning med motorsåg från marken. Därefter kvistas och kapas trädet i lämpliga bitar.

 

Manuell sektionsfällning

Om inte heller denna fällningsteknik är möjlig så får man ta ner trädet i bitar, så kallad manuell sektionsfällning. Det går till så att trädfällaren med speciell utrustning och teknik klättrar uppför stammen och kvistar av den samt fäller översta krontoppen. På nervägen sågas trädstammen i lagom stora kubbar. Om inte marken under trädet är ömtålig så släpps delarna ner efter hand, i annat fall måste man fira ner dessa. Hela denna teknik är mycket krävande och ställer stora krav på utövaren som måste ha lagstadgad kompetensbevis för att få utöva detta.

 

Maskinstödd nedmontering av träd

sektionsfallning2Om det är möjligt att komma intill trädet med kranbil eller skylift utan att skada mark och omgivning, så går arbetet betydligt lättare och snabbare. Vid nedmontering från skylift står man stadigt i krogen och sågar i bekväm och säker position.
Det finns många olika typer av kranbilar med varierande kapacitet och utrustning. Det optimala vid maskinstödd nedmontering av träd är att kranen är utrustad med timmergrip med såg under. Arbetet går till så att kranens arm, som bör vara mellan tolv och femton meter manövreras i läge, tar tag om stammen med gripklon och kapar den. Därefter läggs biten i flakcontainern och så fortsätter man hela vägen ner. Kranen har lämpligen över 18 tonmeter för att orka med tung last.