Skogsentreprenörernas vardag

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Skogsentreprenörernas vardag

Om du har skog så vet du hur jobbigt och tidskrävande det kan vara att sköta beståndet. Därför väljer de flesta att anlita extern hjälp. En skogsentreprenad har ett varierande arbete och kan hjälpa till med det mesta som har med skogen att göra.

Det är alltid en fördel att kontakta en skogsentreprenad. De har all utrustning som behövs för att utföra åtgärder i skogen och gör det dessutom snabbare. För att få hjälp med ditt bestånd kan du kontakta oss på Trädfällning24. Vi arbetar i hela landet och ser till att du får en kostnadsfri offert för uppdraget. Om du vill acceptera offerten eller inte är helt upp till dig.

Det kan vara svårt att välja rätt skogsentreprenad. En liten knuff i rätt riktning kan vara att titta på vilka certifieringar och utbildningar de har.

 

Certifiering av skogsentreprenörer

Skogsentreprenörer och skogsägare kan certifiera sig enligt PEFC-standarden. Denna certifiering skapar verktygen som behövs för att kunna sköta ett skogsbruk. Det är helt frivilligt att certifiera sitt företag. Men för PEFC-certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer är det ett krav att använda sig av certifierade entreprenörer för utförande av skogliga tjänster.

En certifiering innebär att:

  • Ägaren gör åtagande om skötsel och naturvårdshänsyn på sin skogsfastighet
  • Skogsentreprenören uppfyller PEFC-standardens krav för entreprenörscertifiering
  • Uppdragsgivaren/virkesorganisationen kan spåra virkets ursprung till certifierade fastigheter

 

Vanlig dag för skogsentreprenad

En skogsentreprenör kan hjälpa till med en hel del i skogen. Deras dagar ser därför annorlunda ut. Här är några populära tjänster du kan få hjälp med:

Markberedning: När nya plantor ska sättas är det viktigt att markbereda för att förbättra plantans möjlighet att överleva och växa. Det underlättas dessutom själva planteringsarbetet. Den vanligaste metoden kallas för harvning. Andra metoder är fläckupptagning och högläggning.wood-1613940_1920

Röjning: Vid röjning fäller skogsentreprenaden träd och lämnar dem på marken för att förmultna. För att få ett bra ekonomiskt utfall är det viktigt att röja i plant- och ungskog. Det går att röja på olika sätt beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen.

Gallring: Att gallra träd påminner om röjning med skillnaden att träden inte lämnas kvar. När man gallrar tas träd av dålig kvalitet bort för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallring görs i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Under en omloppstid är det vanligt att gallra två eller tre gånger. Genom att gallra får även beståndet ökad motståndskraft mot olika skador.

Slutavverkning: Skördetiden för skogsägare kallas för slutavverkning. Ungefär 80–90% av pengarna kan komma från slutavverkning under ett bestånds livstid. Det markerar både slutet och början på en skoglig omloppstid. Huvuddelen är att de gamla träden avverkas och när beståndet föryngrats så tar en ny generation över.

Föryngring: När skogs har avverkats kan en skogsentreprenad ersätta den med ny. Föryngring kan utföras enligt olika metoder: sådd, plantering eller naturlig föryngring. Metoderna går även att kombinera med varandra. På vissa marker och med rätt förutsättningar kan naturlig föryngring och sådd vara att föredra.