Vad är skogsbruk?

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Vad är skogsbruk?

I Sverige är två tredjedelar av ytan täckt av skog. Det är en himla tur att vi har så mycket skog eftersom den är viktig för oss på många olika sätt. Den binder kol och hjälper till att skydda mot klimatförändringar. Dessutom är det vårt största landbaserade ekosystem och bidrar till många av de ekosystemtjänster som vi tar för givet.

Tusentals växter och djur har skogen som sitt hem men den är samtidigt en värdefull resurs för oss människor. I skogen kan vi hitta tid till avkoppling och friluftsliv men mest av allt är den värdefull eftersom vi kan använda den fantastiska råvaran trä. För att skogen ska utvecklas och frodas är det därför viktigt att använda den med hänsyn till dess mångfald och alla värden den håller för både människor, djur och växter.

Men vad menas då med skogsbruk? Kort sammanfattat kan man beskriva skogsbruk som en verksamhet där skog utnyttjas för produktion. Det kan bland annat vara produktion i form av timmer, massaved och bränsle. Den svenska skogen ägs till cirka 50 % av privata skogsägare medan skogsbolag äger cirka 25 % och det allmänna (Sveaskog, stift, kommuner) äger resterande 25 %.

Sveriges skogstillgångar har på mindre än hundra år fördubblats. Avverkningen är mindre är tillväxten vilket bidrar till att skogsvolymen fortsätter öka.

Det finns generellt två olika sätt för att bedriva skogsbruk: planteringsskandrew-spencer-7297-unsplashogsbruk eller naturlig föryngring. Vid planteringsskogsbruk har man slutavverkat vid ett tillfälle och det lämpar sig vanligtvis på de flesta marker utom de allra torraste. För den som tror på bra priser i framtiden för virke med hög kvalitet och grova dimensioner passar naturlig föryngring. Dock kräver denna metod mycket kunskap av utövaren och den lämpar sig endast på torra och vissa friska marker.

 

Skogsbruk och hållbarhet

Eftersom skogen är en stor källa för värdefulla råvaror ställs det höga krav på att skogsbruket ska ta olika typer av miljöhänsyn. Modernt svenskt skogsbruk ska alltid svara upp till krav på såväl produktion, miljöhänsyn som möjligheter till rekreation. Det är skogsvårdslagens krav sedan 20 år tillbaka att skogsbruket ska ta miljöhänsyn.

I samband med skogsbruk brukar man tala om hållbarhet. Det är ett skogsbruk som är i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Ett hållbart skogsbruk måste vara både ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart.

  • Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning.
  • Skogsbruk ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer i skogen så att exempelvis biologisk mångfald och god vattenkvalitet kan bevaras.
  • Skogsbruk måste ta sociala hänsyn, exempelvis i form av arbetsvillkor eller frågor som rör relationer mellan skogsbruket och landsbygdsutveckling.

 

Vem gör avverkning i skogen?

Avverkning i skogsbruk är något som alltid ska lämnas över till experter. Du kan exempelvis kontakta oss på Trädfällning24 så ser vi till att lösa det. Vi kommer gärna ut kostnadsfritt och tittar på uppdraget samt diskuterar dina önskemål. Därefter får du en offert med pris. Vi kan hjälpa dig med ditt skogsbruk.