Naturvård

Naturvård innebär att skydda och vårda olika typer av natur samt arter men även att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen erbjuder. Naturvården värnar om specifika livsmiljöer för djur och växter i syfte att bevara, gynna och upprätthålla den biologiska mångfalden i vårt land.

Naturvård kan praktiseras i olika former. Enkelt sätt kan man däremot säga att det finns tre sätt att främja den biologiska mångfalden: skydd och skötsel av natur, artbevarande och hållbart nyttjande.

De två första exemplen är helt enkelt skydd och skötsel av natur och skötsel av arter. Det sista exemplet är däremot ett gemensamt ansvar för alla samhällssektorer. Det kan exempelvis vara att Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ansvarar för att nyttjandet i jord- och skogsbruket ska vara hållbart.

 

Exempel på naturvårdande skötsel

Som skogsägare måste man anpassa åtgärderna till områdets speciella mångfald, historik och förutsättningar. Varje skogsområde är unikt vilket måste tas hänsyn till. Här är några exempel på åtgärder:

 • Friställning av grova eller gamla lövträdssolitärer, exempelvis ek och vildapellane-276934_1920
 • Naturvårdsbränning
 • Fläckvisa småbränder
 • Borthuggning av främmande trädslag
 • Buskröjning av arter som bildar täta snår
 • Återställning av hydrologin
 • Återinförande av skogsbete
 • Hamling av lövträd i kulturmark

Andra sorters praktisk naturvård kan även vara ängslåtter, beteshållning och röjning av sly som inte gynnar den naturtypen som man försöker vårda. Det kan även handla om att anlägga dammar för salamandrar, bygga ”grodövergångar” vid större vägar, restaurera vattendrag för att gynna fiskar och den sällsynta flodpärlmusslan.

Men naturvård behöver inte bara innebära åtgärder som görs i en skog, även du som har en trädgård kan värna om djuren och naturen. Du kan sätta upp fågelholkar, vintermata stannfåglarna och tillåta att igelkotten trivs i din trädgård genom att spara rishögar och ha det lite ”stökigt” bland buskarna.

Naturvård är otroligt viktigt för att säkerställa den biologiska mångfalden. Arter, naturtyper och ekosystem försvinner i snabbare takt. Biologisk mångfald är mångfald inom arter mellan arter och av ekosystem.

 

Exempel på åtgärder som inte är naturvårdande

Det är däremot inte alla slags åtgärder i en skog som räknas som naturvård. Följande ingår inte i begreppet naturvårdande skötsel:

 • Skogsbruksåtgärder som syftar till att öka virkesproduktionen
 • Viltvårdsåtgärder som enbart syftar till att gynna jaktbart vilt
 • Åtgärder som har andra mål

 

Gör skillnad i din trädgård

Vi har redan gett några exempel på vad du kan göra i din trädgård för att gynna den biologiska mångfalden. Men det finns något som till och med vi kan hjälpa dig med.

Fjärilar, bin och insekter gynnas av de vackra blommorna som träden erbjuder. Det träd som slår ut först på våren blir en viktig ”frukost” för arter som vi måste ha kvar. Därför är det viktigt att du vårdar träden så att de kan fylla sin funktion.

En viktig del av att vårda träd är beskärning. Problemet är att det krävs ett proffs för att beskära träd eftersom fel hantering i värsta fall kan leda till döden. Men du kan kontakta oss så ser vi till att komma ut på ett kostnadsfritt möte och ge dig en offert.