Gallra för skogens bästa

  1. Trädfällning24
  2. Nyheter
  3. Gallra för skogens bästa

En skog sköter inte sig själv utan behöver hjälp på traven för att kunna utvecklas åt rätt håll. Att gallra är bland annat en av åtgärderna som är mycket viktig i din skog. Under gallring tas svaga och skadade träd bort för att koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna. Det skapar ett värdefullt bestånd. Att gallra är helt enkelt nödvändigt för att beståndet ska utvecklas på ett bra sätt.

Det finns huvudsakligen tre argument som talar för att gallra:

  • Risken för skador minskar genom ökad stabilitet och vitalitet
  • Träd som har bäst kvalitet är kvar efter gallringen och växer vidare
  • Markens näringsinnehåll fördelas på färre antal träd som därmed växer bättre

Målet är bland annat att inga träd ska självdö för att de står för tätt och förlorar näring, ljus eller vatten. Ett annat mål med gallring är att träden som är kvar vid slutavverkning ska vara grova och hålla en hög timmerandel. Virkeskvaliteten blir högre vilket ger större intäkter. Att gallra är alltså en ekonomiskt fördelaktig åtgärd både på kort och lång sikt.

 

Fler fördelar med gallring

  • Trädslagsblandningen regleras så att den passar ståndorten och produktionsinriktningen bättre
  • Tillväxten fördelas bättre på färre och kvalitetsmässigt bättre träd
  • Skogsägaren får en omedelbar nettointäkt
  • Ljusinsläppet ökar till marken vilket är till nytta för skogens växter, djur och upplevelsevärdet

 

När är det då dags att gallra?

Att bedöma när det är dags att gallra kräver erfarenhet. Med tiden kan du bedöma det enkelt genom att titta på kronorna men det är säkrare att mäta grundytan och höjden, samt använda gallringsmallar. Behovet av gallring i södra Sverige och på goda marker kan uppstå snabbt. I norra Sverige och på svagare marker tar det däremot längre tid.

För att lista ut en lämplig gallringstidpunkt är det bättre att titta på beståndens höjd än ålder. En första gallring rekommenderas när beståndets övre höjd är 12-14 meter. En senare gallring utförs vid 16-20 meters höjd. pexels-photo-52599

Riktlinjerna ovanför är endast rekommendationer och det som egentligen styr är hur det ser ut i det enskilda beståndet. Den första gallringen behövs göras tidigt och relativt hårt så att beståndet utvecklas på bästa sätt. Då skapar man stabila träd som bättre står emot vind, snö och skadeinsekter.

 

Hur görs en gallring?

Under en gallring gynnas de trädslag som är bäst lämpade för ståndorten. Annars är det beståndets förutsättningar, klimatet och dina långsiktiga mål som styr gallringens utformning. Så länge uttaget inte är för stort kan du välja vilken gallringsform du vill.

På Trädfällning24 är vi experter på att gallra och kan hjälpa dig skapa ett bestånd med hög kvalitet. Se till att fylla i formuläret så kontaktar vi dig med en anpassad lösning. Vi kommer gärna ut kostnadsfritt på plats för att titta på beståndet och diskutera dina behov samt önskemål. Efter mötet får du en offert med pris och det är helt upp till dig om du vill acceptera den eller inte.