Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädfällning med kvalitet och service!

Trädfällning24 är en premiumtjänst för trädfällning. Vi är själva trädfällare och levererar tjänster som är 100% kvalitetsgranskade. Snabba svar och hög kundservice är vårt fokus - enkelt och maximalt mervärde för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Riktiga trädfällare och arborister

Arborist Skåne

  1. Trädfällning24
  2. Arborist Skåne

arborist-stockholm3Trädvård

Ordet Arborist har blivit synonymt med trädvård, och det är helt riktigt för det är framför allt vård av träd man ägnar sig åt. Andra uppgifter för en utbildad arborist är inventering av trädens allmänna tillstånd med förslag på lämpliga åtgärder, samt beskärning och även borttagning av hela träd och nyplantering.

 

Uppdrag och tillgänglighet

Vanliga uppdrag för till exempel en arborist i Skåne kan vara att se till att träden i de många parkerna och alléerna mår bra och inte angripits av skadeinsekter eller drabbats av röta och kan riskera att falla omkull med allt vad det kan innebära av risk för skador på människor och mark. Döda och torra grenar i riskzonen tas bort omgående. Övriga arbeten planeras in med hänsyn tagen till lämplig tidpunk, vilken kan variera mellan olika trädarter. Trädfällning24 AB, som bland annat tillhandahåller tjänsten arborist i Skåne är tillgänglig både för allmänna och privata kunder genom vår kundtjänst som nås på telefon 010 – 49 58 100 mellan 8.00-20.00 alla dagar och dessutom når du oss dygnet runt på e-post: info@tradfallning24.se.

 

Alléer i Skåne

Typiska inslag i det skånska landskapet är de många och välhållna alléerna av vilka många anlades under 17- och 1800-talen. De hade flera uppgifter; såsom markerande av status och gränser samt att de förhöjde landskapets skönhet och karaktär. Alléträden är även betydelsefulla för bland annat insekter, fåglar samt mossor och lavar. Inte minst de hamlade pilalléerna är välkända symboler för Skåne och alla alléer är numera skyddade enligt naturvårdslagen. För att kompensera enskilda alléägare så kan dessa erhålla viss skötselersättning ur miljöstödet.

 

Arboristutbildning och arbetsuppgifter

arborist-stockholm1En stor del av arboristens arbete äger rum uppe i trädens kronor och för att på ett både riktigt och säkert sätt kunna utföra det krävs en omfattande utbildning som bland annat kan fås genom yrkeshögskolans tvååriga kurs. Man kan sedan erhålla Certifiering av till exempel “The International Society of Aboriculture, ISA.
Inför ett uppdrag kontrolleras trädets tillstånd och tillsammans med uppdragsgivaren går man igenom vad som bör göras. När det handlar om stora ädellövträd i parker och offentliga miljöer, så tas stor hänsyn till säkerhetsaspekten, men också trädets form och allmänna utveckling väg in. För småhusägaren kan det vara ett träd som blivit alltför stort och kanske både skymmer och har grenar som växer ut över huset. I det första fallet är det ofta aktuellt med kronrensning vilket innebär avlägsnande av torra grenar samt allmän gallring för att släppa in ljus och luft i kronan.
Husägaren vill i många fall ha bort trädet, som kanske skall ersättas med ett mer passande. Ibland kan det också räcka med att ta bort vissa grenar för att få önskat resultat.